Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Hierbij gaat het om Europese wetgeving die is gericht op het beschermen van de privacy van burgers. Kern van de AVG is dat persoonsgegevens alleen gevraagd en bewaard mogen worden voor een concreet doel en dat deze gegevens zonder toestemming van de betrokkene niet aan anderen verstrekt mogen worden. Ook voor scholen heeft de AVG gevolgen. Zo mogen wij zonder toestemming van alle ouders geen adreslijst met de gegevens van alle leerlingen verspreiden. Ook emailadressen of telefoonnummers van ouders mogen wij zonder toestemming niet delen. Dat zullen wij dus ook niet meer doen.

Ten aanzien van leerlingen geldt dat leerkrachten geen toegang meer hebben tot de dossiers van alle leerlingen op school. Uitgangspunt is dat leerkrachten uitsluitend toegang hebben tot de dossiers van leerlingen van de eigen groep. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor een intern begeleider. Met onze externe partners die gegevens van leerlingen verwerken, bijvoorbeeld Cito, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesproken waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van gegevens en hoe te handelen als gegevens onbedoeld toch in verkeerde handen terecht komen. De kans daarop is sowieso klein omdat leerling gegevens voortaan ook geanonimiseerd worden gedeeld.
Niet nieuw, maar wel aangescherpt, is de regel dat zonder toestemming van de ouders geen foto's van leerlingen mogen worden gemaakt of via social media mogen worden gedeeld. Ouders krijgen via het Ouderportaal de mogelijkheid om hun voorkeur aan te geven.

In het kader van de AVG is ook het interne beleid van Markant Onderwijs aangescherpt. Daarbij kunt u denken aan regels voor het gebruik van wachtwoorden, beveiligd inloggen op sites waarop gegevens van leerlingen kunnen staan, kopieergedrag en het melden van een datalek.

Indien u nadere informatie wilt over het AVG-beleid van Markant Onderwijs dan kunt u deze vinden op de website van de stichting (www.markantonderwijs.nl) onder het kopje 'privacy'. Op de schoolwebsite vindt u onderaan een link naar de website van Stichting Markant.

Omdat het voor de uitvoering van alle schoolwerkzaamheden belangrijk is over gegevens te mogen beschikken en bijvoorbeeld te weten of u wel of niet toestemming geeft voor het maken van een foto van uw kind, is het belangrijk dat u de vragen beantwoordt die u daarover vanuit school ontvangt. Wij realiseren ons dat het voor u vervelend kan zijn dit soort vragen te ontvangen, maar op grond van de AVG zijn wij daartoe wettelijk verplicht.